SloterparkbadPresident Allendelaan 3, 1064 GW Amsterdam

Gedragscode

WE ARE WATERPROOF

Amsterdam Waterproof, the LHBTI water polo club of The Netherlands

Gedragscode voor functionarissen (bestuurders, werknemers niet zijnde sporters)

Een bestuurder, werknemer, of andere functionaris:

ZORGT VOOR EEN VEILIGE OMGEVING. Schept een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren.

IS DIENSTBAAR. Handelt altijd in het belang van de vereniging en richt zich op het belang van de leden, en of aangeslotenen.

IS OPEN. Handelt zo transparant mogelijk, zodat het eenvoudig is om verantwoording af te leggen en inzicht bestaat in het handelen en de beweegredenen.

IS BETROUWBAAR. Houdt zich aan regels, waaronder de statuten reglementen en besluiten van de (inter)nationale bond, en afspraken. Informatie wordt gebruikt voor het doel van de organisatie. Verklaart vertrouwelijke informatie niet voor eigen gewin of ten gunste van anderen te gebruiken.

IS ZORGVULDIG. Handelt met respect en stelt gelijke behandeling voorop. Belangen worden op een correcte wijze gewogen. Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies. Gaat zorgvuldig en correct om met vertrouwelijke informatie. Zal bestuursbesluiten goed onderbouwen zodat men begrip heeft voor de gekozen richting.

VOORKOMT DE (SCHIJN VAN) BELANGENVERSTRENGELING. Vervult geen nevenfuncties die in strijd zijn, of kunnen zijn met zijn functie en gaat geen financieel belang aan dat in strijd kan zijn met zijn functie. Bespreekt het voornemen tot het aangaan van een nevenfunctie of van een financieel belang in een organisatie met verantwoordelijken. Doet opgave van financiële belangen in andere organisaties en van nevenfuncties. Geeft aan of de nevenfuncties bezoldigd of onbezoldigd zijn. Voorkomt bij samenwerkingsvormen en -relaties de schijn van bevoordeling in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen.

Neemt geen geschenken of giften aan die bestemd zijn om een persoonlijk voordeel te geven. Geeft uit hoofde van de functie geen geschenken en biedt geen diensten aan van een waarde van meer dan 50 euro en doet ook geen beloften om iets te doen of na te laten. Meldt geschenken en giften van meer dan 50 euro, die uit hoofde van de functie zijn ontvangen of gegeven.

IS EEN VOORBEELD VOOR ANDEREN EN ONTHOUDT ZICH VAN GEDRAGINGEN EN UITLATINGEN WAARDOOR DE SPORT IN DISKREDIET WORDT GEBRACHT. Gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende en/of beledigende opmerkingen.

ZET ZICH INTENSIEF IN OM ERVOOR TE ZORGEN DAT ALLE SPORTERS EN BEGELEIDERS GEBONDEN ZIJN AAN DE RELEVANTE REGELS, WAARONDER HET DOPINGREGLEMENT, HET REGLEMENT SEKSUELE INTIMIDATIE, HET REGLEMENT MATCHFIXING EN HET BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES. Sporters en begeleiders moeten gebonden zijn om bijvoorbeeld het tuchtrecht van toepassing te laten zijn. Daarnaast is de bestuurder verantwoordelijk om samen met de leden en trainers gedragsregels voor de eigen vereniging op te stellen.

NEEMT (MELDINGEN VAN) ONBEHOORLIJK EN, OF GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG SERIEUS. Spant zich in om het onderwerp integriteit bespreekbaar te maken en te houden. Zorgt voor een bepaalde mate van alertheid in de organisatie voor onbehoorlijk en/ of grensoverschrijdend gedrag. Stimuleert het melden van ongewenst gedrag. Treedt adequaat op tegen het schenden van regels en normen door sporters, werknemers, supporters en anderen.

SPANT ZICH IN OM IN ZEE TE GAAN MET INTEGERE WERKNEMERS, FUNCTIONARISSEN, ONDERNEMERS, ZAAKWAARNEMERS, LEVERANCIERS, SPONSORS, E.A. Tracht te komen tot een situatie waarin de sportorganisatie intern en extern handelt met personen en organisaties die van onbesproken gedrag zijn. Gaat na of een functionaris van onbesproken gedrag is, vraagt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en doet onderzoek, in relatie tot de beoogde functie. Verricht onderzoek naar handelspartners e.a.

IS ZICH BEWUST VAN DE RISICO’S VAN MATCHFIXING EN HANDELT VOORZICHTIG. Zal niet wedden op de sport waarbij hij/zij betrokken is en verstrekt geen informatie, die nog niet openbaar is gemaakt, over een wedstrijd of een aspect van een wedstrijd aan bookmakers of anderen waarbij hij/zij betrokken is en de informatie niet openbaar is gemaakt.

ZIET TOE OP NALEVING VAN REGELS EN NORMEN. Ziet toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere normen.

Gedragscode voor trainers/coaches en begeleiders

Een trainer, coach of begeleider:

ZORGT VOOR EEN VEILIGE OMGEVING. Schept een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Houdt zich aan de veiligheidsnormen en -eisen.

KENT EN HANDELT NAAR DE REGELS EN RICHTLIJNEN. Zorgt dat hij/zij op de hoogte is van de regels en richtlijnen én past ze ook toe. Stelt ook de sporters in staat om er meer over te weten te komen. Bijvoorbeeld door ze mee te nemen naar voorlichtingsbijeenkomsten over doping, matchfixing of seksuele intimidatie. Mengt zich niet oneigenlijk in dopingcontroleprocedures of –onderzoeken.

IS ZORGVULDIG EN OPRECHT BIJ HET VERMELDEN VAN ERVARING EN FUNCTIES. Vermeldt alle relevante feiten bij de aanstelling als trainer, coach of begeleider.

IS ZICH BEWUST VAN MACHTSONGELIJKHEID EN (SOMS OOK) AFHANKELIJKHEID EN MISBRUIKT ZIJN POSITIE NIET. Gebruikt de positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen en aanrakingen en seksueel misbruik. Alle seksuele handelingen, – contacten en – relaties met minderjarigen zijn onder geen beding geoorloofd.

RESPECTEERT HET PRIVELEVEN VAN DE SPORTER. Dringt niet verder in het privéleven van sporters in dan noodzakelijk is. Gaat met respect om met de sporter en met ruimtes waarin de sporters zich bevinden, zoals de kleedkamer, de douche of hotelkamer.

TAST NIEMAND IN ZIJN WAARDE AAN: Onthoudt zich van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Maakt geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en is tolerant.

IS EEN VOORBEELD VOOR ANDEREN EN ONTHOUDT ZICH VAN GEDRAGINGEN EN UITLATINGEN WAARDOOR DE SPORT IN DISKREDIET WORDT GEBRACHT. Gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende, en/ of beledigende opmerkingen.

NEEMT GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN AAN om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Wordt hem/haar iets aangeboden om iets te doen of na te laten, dan meldt hij/zij dit aan het bestuur.

BIEDT GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN AAN om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport.

ZIET TOE OP NALEVING VAN REGELS EN NORMEN. Ziet toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere normen.

IS OPEN EN ALERT OP WAARSCHUWINGSSIGNALEN. Is waakzaam en alert op signalen en aarzelt niet om signalen door te geven aan het bestuur, de vertrouwens(contact)persoon en/of contact op te nemen met het vertrouwenspunt sport.

IS VOORZICHTIG. Stelt nooit informatie beschikbaar, die nog niet openbaar is gemaakt en kan worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. Wedt niet op de sport waarbij hij/zij betrokken is.

Gedragscode voor scheidsrechters en officials

Een scheidsrechter of official:

IS NEUTRAAL BIJ HET LEIDEN OF JUREREN VAN WEDSTRIJDEN EN VOORKOMT DE (SCHIJN VAN) BELANGENVERSTRENGELING.

GAAT RESPECTVOL om met alle betrokkenen.

ZORGT VOOR EEN VEILIGE OMGEVING in en rond de wedstrijd in samenwerking met de trainers/coaches en begeleiders. Schept een omgeving en een sfeer waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Houdt zich aan de veiligheidsnormen en -eisen.

ORGANISEERT EEN GOEDE SAMENWERKING met de andere arbitragefunctionarissen, die in de wedstrijd actief zijn (assistent-scheidsrechters, lijnrechters, jurytafel, etc.).

IS DIENSTBAAR, zowel bij het faciliteren van een sportief verloop van de wedstrijd als bij het uitvoeren van het beleid rond sportief gedrag.

ZIET TOE OP NALEVING VAN REGELS EN NORMEN in samenwerking met de trainers/coaches en begeleiders. Ziet toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere normen.

IS OPEN. Handelt zo transparant mogelijk, zodat het eenvoudig is om verantwoording af te leggen en inzicht bestaat in het handelen en de beweegredenen.

IS EEN VOORBEELD VOOR ANDEREN en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht, ook bij het gebruik van social media.

NEEMT GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN VAN TEGENSPELERS, TRAINERS/COACHES, BESTUURDERS, OF DERDEN AAN om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Wordt iets aangeboden om iets te doen of na te laten, dan meldt hij dit aan het bestuur.

IS COLLEGIAAL t.o.v. andere scheidsrechters en officials, ook als hij/zij toeschouwer is bij een collega-scheidsrechter.

IS ZICH BEWUST VAN DE RISICO’S VAN MATCHFIXING. Handelt voorzichtig en meldt eventuele signalen bij de sportbond.

Gedragscodes voor sporters

De sporter:

IS OPEN. Wanneer hem/haar iets wordt gevraagd, iets te doen wat tegen zijn/haar eigen gevoel, normen en waarden ingaat, meldt hij/zij dit, bijvoorbeeld bij het bestuur. Voor vragen en meldingen kan hij/zij ook terecht bij het vertrouwenspunt sport. Ook wanneer hij/zij wordt benaderd om vals te spelen, meld dit.

TOONT RESPECT. Voor de tegenstander(s), teamgenoten, de scheidsrechter, trainers, de toeschouwers en ieder ander. Let op zijn/haar taalgebruik en hoe hij/zij zich aan anderen presenteert. Geetf iedereen het gevoel dat hij/zij zich vrij kan bewegen.

RESPECTEERT AFSPRAKEN. Komt op tijd, meldt zich (tijdig) af, luistert naar instructies en houdt zich aan de regels.

GAAT NETJES OM MET DE OMGEVING. Maakt niets stuk, respecteert ieders eigendommen, laat de kleedkamer netjes achter. Ruimt de materialen op. Gooit afval in de afvalbakken.

BLIJFT VAN ANDEREN AF. Raakt buiten de normale sportbeoefening niemand tegen zijn/haar wil aan.

HOUDT ZICH AAN DE REGELS. leest de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en alle andere afspraken, en houdt zich daar ook aan.

TAST NIEMAND IN ZIJN WAARDE AAN. Pest niet. Onthoudt zich van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Sluit niemand buiten en is tolerant.

DISCRIMINEERT NIET. Maakt geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.

IS EERLIJK EN SPORTIEF. Speelt niet vals, gebruikt geen verbaal of fysiek geweld, gebruikt geen doping. Doet niet mee aan het fixen van een wedstrijd, competitie of record. Fixt ook geen sportmoment, zoals de eerste uitgooi.

MELDT OVERTREDINGEN VAN DEZE GEDRAGSCODE. Meldt overtredingen van deze code bij het bestuur en/of de vertrouwenscontactpersoon van de sportvereniging. Voor vragen en meldingen kan hij/zij ook terecht bij het vertrouwenspunt sport.

NB: Zijn bepaalde feiten vertrouwelijk met je gedeeld, schend dan dit vertrouwen niet. Wanneer echter de belangen van een lid ernstig in het geding zijn, raadpleeg dan een derde, bel bijvoorbeeld met het vertrouwenspunt sport.

DRINKT NA AFLOOP VAN HET SPORTEN ALCOHOL MET MATE EN DRINK NIET WANNEER HIJ/ZIJ MET DE AUTO IS


WOULD YOU LIKE TO JOIN OUR WATER POLO CLUB?

MEET WATERPROOF

Follow us on socialmedia and do not hesitate to contact us for more information about our club!